หน้าหลัก

ทำเนียบฝ่ายบริหาร

             ฝ่ายบริหาร

               

                 นายประพันธ์  ขันโมลี

                ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี

         

ดร.ภักดี  เอื้อราษฎร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายปรครอง

ดร. นิคม  วิทาโน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

นายปรีชา  จัทรเสนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

 

 

นายเชญย์  จาดบุญนาค

 

นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพิมพ์สอ

 

นายพิเชษฐ   ทัพโยธา

นายสมศักดิ์   วรรณศิริ