รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

รายชื่อนักเรียน

กลุ่มสนับสนุนการสอน

  

นางกรรณิการ์  ค่ายหนองสวง

ค.บ. แนะแนว

กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

สอนแนะแนว ม.5

043-725241 , 094-2614453 

 

นางปิยนุช  ดาทอง

กศ.บ. สังคมศึกษา

สอนแนะแนว ม.2

086-8634315 

 

นางชลาลัย  ตะวัน

วท.บ. จิตวิทยาให้คำปรึกษาและการแนะแนว

สอนแนะแนว ม.6

หัวหน้างานสารบรรณ

088-5536546

  

นางกฤตยา  ปาปะไพ

คศ.บ. , ค.ม.

หัวหน้างานห้องสมุด

สอนแนะแนว ม.1

095-6586615 

ทำเนียบกลุ่มสาระสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นางทักษิณา  เจริญศักดิ์

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

089-4198823

 

นางสุดารัตน์  รังเสนา

กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างานแผนงาน

087-2358641

 

นางนาตยา  นาศรีเคน

ค.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าอาคาร 7

083-3398686

 

นางกมลวรรณ  ดวงอ่อนนาม

ศศ.บ. , รป.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

081-5924613

 

นางสาวรัตนพันธ์  ศรีเคนขันธ์

ค.บ. , ศศ.ม.

064-6539799

 

 

นายประสิทธิ์  จิณโรจน์

กศ.บ.

หัวหน้าระดับ ม.1

089-2757543 , 083-6719313

 

นางอรวรรณ  สร้อยคำ

ศศ.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้าระดับ ม.4

085-1969414

  

นางสมานจิตร  นิสังกาศ

ศศ.บ. , ศศ.ม.

0083-1499422 

 

 

นางเกสรา  ประเสริฐศิลป์

ศศ.บ. , ศษ.ม.

เจ้าหน้าที่การเงิน

084-7901231 

 

นายสมศักดิ์  วรรณศิริ

กศ.บ. , ค.ม. 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

098-6200019

  

นางฐิติญารัตน์  คลังพระศรี

กศ.บ. , ศศ.ม.

083-1496422

 

นายสุทธิพันธ์  ฮามคำไพ

ค.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้างานภูมิทัศน์

080-4604397

  

นายอุดร  นามษร

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าระดับ ม.3/ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

086-2409129 

 

นายจักรศิลป์  พาไชย

ศษ.บ. , ศษ.ม.

หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

088-3053586  

  

นางปภาดา  ราชมุลตรี

ศศ.ม.

หัวหน้าอาคาร 5

083-2908159

  

นายเชญย์  จาดบุญนาค

ค.บ.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครองฯ/

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

081-9655156 

  

นางวรรณนิภา  บัญดิษฐตา

ศศ.บ.

093-4171221

 

 

 

นางสาวกุศล  สวาทพงษ์

ค.บ.

081-8737712

 

 

 

นางวริน  ภูสิม

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าอาคาร 3

064-0674340

 

นางกุลณัฏฐา  คล่องวาจา

ค.บ.

081-0551064

 

 

นางปัญญดา  วิทักษบุตร

ศศ.ม.

062-1128560 

 

 

นางสายหยุด  วันนา

กศ.บ.

082-8376789

 

 

นางนิภาพร  ศรีสุภาพ

กศ.บ. , กศ.ม.

064-0286979

 

นางสาวพูนสุข  สมดี

ศษ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าธนาคารโรงเรียน/รองหัวหน้ารัะดับ ม.6

089-4200114

นางสาวจุฑารัตน์  กฤติวัฒนพงษ์

กศ.บ. , กศ.ม.

099-7494665

นางสาวอิชยา  อโนราช

ศษ.บ.

085-0085742

นางสาวศิริพร  จันลา

ร.บ. , กศ.ม.

083-2889084

 

นางสาวปนัดดา  นันทแสน

กศ.บ.

091-7971610

 

 

นางสาวชุติพัฒน์  สมปัญญา

ศษ.บ.

081-4463623

 

 

นายธนวัฒน์  ปานงาม

ค.บ.

รองหัวหน้าระดับ ม.1

080-4739007

 

 

นางสาวนัยนา  จันทรสมัย

ศษ.บ.

064-8799955

 

ทำเนียบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางจริยา  พิพิศจันทร์

ศษ.บ. , วท.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

085-0011399

 

 

นางปิยนาฎ  มาคิน

ค.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ /

หัวหน้างานโครงการ EBE /

หัวหน้างานสภานักเรียน

062-4492974

นางกุลวรรณ  สวนแก้ว

ศษ.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

087-4235458

 

 

นางณศิปภัฏญ์  ทองปาน

วท.บ. , ศษ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

082-5151951

 

 

 

 

นางรัตนา  บุญทานัง

กศ.บ. , ศษ.ม.

หัวหน้าอาคาร 2

086-0083518

 

นายชาติชาย  พุดลา

กศ.บ.

087-5577761

 

นางสุธิดา  จำปาเกตุ

กศ.บ. , กศ.ม.

094-5198642

 

นายดุสิต  วรวัฒนธรรม

กศ.บ. , ศศ.ม.

092-3241919

 

ดร.อรอนงค์  เดชโยธิน

กศ.บ. , กศ.ม. , ปร.ด

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

085-6099449 

 

นายวิระชัย  สนธิละ

ค.บ. , ศษ.ม.

หัวหน้างานยานพาหนะ

098-5658365

นางสาวรัชนียา  ศรีรักษา

ค.บ. , กศ.ม.

090-8537424

นายสุทัศน์  วีระกิตตินันทน์

ศษ.บ.

085-4652168

นางธัญภา  คณาศรี

ค.บ.

063-8910581

นางปิยกุล  จันทเขตต์

ค.บ.

086-0870791

 

 

 

นางจุไรรัตน์  ธนยั่งยืน

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย/

ห้วหน้าอาคาร 1

095-6992774 

นายสถาพร  ภูผาใจ

กศ.บ. , ศษ.ม.

087-9470360

 

 

ดร.ศิริพรรณ  ศิริบุญนาม

วท.บ. , กศ.ม. , ปร.ด.

หัวหน้างานสะเต็มศึกษา

089-6194870 

 

นางวิรัญญา  ทุมวัน

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าระดับ ม.6

081-0552454

 

นางประสพพร  อันบุรี

ค.บ. , ค.ม.

รองหัวหน้าระดับ ม.3

083-1431797 

นางสาวบัวพันธ์  ดงตะใน

วท.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

087-9172532 , 098-4799513

นางภัทรียา  ชายศรี

ค.บ.

087-9549014

 

 

นางสาวภัทรภร  ภาวะหาญ

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

093-5436322

 

นางสาววิระวรรณ  เจริญศักดิ์

กศ.บ. , กศ.ม.

089-6233326 

นายณพงศพล  เครื่องพาที

ศษ.บ. , ศษ.ม.

084-6031344

นายไตรภูมิ  ผาไธสง

วท.บ. , วท.ม.

084-3926511 

นางสาวดารวรรณ  โสภาศรี

ค.บ.

093-4658130

 

นางสาวกุลธิดา  คำทุม

วท.บ. , ศษ.ม.

รองหัวหน้าระดับ ม.4

096-0739291

นางสาวพัชรี  จันหาญ

วท.บ. , ศษ.ม.

094-2801519

 

นายพิชิตทอง  ครองพลขวา

วท.บ. , กศ.ม.

080-7801347 

นางสาวดารานิล  นิรงบุตร

วท.บ. , ศษ.ม.

064-5196144 

นายธนชัย  แสนวิชา

ค.บ.

081-7695118 

นางสาวมณฑาทิพย์  สกุลโพน

วท.บ. , ศษ.ม.

082-1181501

   

 

นายนราวิชญ์  สระศรี

ค.บ.

089-3944525

 

นายกฤษณะ  พุดหล้า

ค.บ.

087-7726072

ทำเนียบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นายสกล  มาบุญธรรม

กศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

085-7495678

นายศุภฤกษ์  ทัศน์เจริญ

ค.บ. , ค.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/

หัวหน้าสาขาภาษาตะวันตก/

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

087-4264889

นายณรัฐ  จันทจร

ศศ.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าอาคาร 6 

081-0529608

 

 

นางสาวเสาวนีย์  สีหาอินทร์

ศษ.บ.

หัวหน้าสาขาภาษาตะวันออก

086-3783426

 

 

 

นางสาวลดาวรรณ  สุทธิสินธุ์

กศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าศูนย์วิชาการ

084-4181076 , 081-0558319

 

นางปนัดดา  ศรีสะอาด

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานโครงการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS

091-0604665  

นางเรไร  สุปัญบุตร

ค.บ. , กศ.ม.

ผู้จัดการศูนย์ ERIC /

หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

089-7110385 

นางดัชนี  จันทจร

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานผู้บำเพ็ญประโยชน์

082-8516212

นางสาวธนิษฐา  ชนะบุญ

ศษ.บ.

085-0024410

 

นางจิรฉัตร  เกี่ยสุวรรณศิลป์

ค.บ.

085-1741864

 

 

นางบุษราภรณ์  ชาวทอง

ค.บ.

หัวหน้าสำนักงานฝ่ายปกครอง/

รองหัวหน้าระดับ ม.4

061-6155893

 

นางสาวสิริแพรว  คงสบาย

อ.บ.

097-3089718 

 

 

นายสุเมธ  เทียงดาห์

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

087-0201892

 

นางสาววิชุตา  ไลออน

ค.บ. , ศศ.บ. , กศ.ม.

098-2872663

นางสาวสุกัญญา  ขันหนองจอก

ค.บ. , ศศ.ม.

086-4032817

นางจิตรานันท์  นนจันทร์

ค.บ.

062-2615426

นางสาวสายสมร  ทองก้านเหลือง

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานพัสดุ

081-7298657

นางสาวกุลขวัญ  โอษะคลัง

ศศ.บ.

085-9271684

 

 

นายอภิเดช  พันธ์แซง

กศ.บ.

081-0496890

 

นางสาวชนิดา  ยศพล

ศษ.บ. , ศษ.ม.

088-5831881

 

นางนิตย์รดี  สารจันทร์

ศศ.บ. , กศ.ม.

093-3982877

 

นางวิลาวัณย์ ภูสมศรี

กศ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

094-0059193

นางนภาพร  หลี่

ศศ.บ.

091-0525105

นางสาววรรณภา  พงษ์ซื่อ

ศศ.บ.

095-1699587 

นางสาวณฐมน  ธนกนกนนทณ์

ศศ.บ.

086-3724154 

นางรัตนาภรณ์  นาโม

ศศ.บ.

091-0581999

 

นางเอื้อมพร  ทัศน์เจริญ

ศศ.บ.

089-7099864

 

นางสาวสิรินันทา  สุนทรศิลป์

ศศ.บ.

นายทะเบียน ม.ต้น

080-0060667

นางสาวจันทมรี  ไปหนี้

ค.บ. , ค.ม.

088-4702923

นายชฎิล  แฝงยงค์

ค.บ.

093-3298801

นางสาวธารทิพย์  พานเพ็ชร

ค.บ.

064-3249942

นางสาวจิราพรรณ  เกษามา

ศศ.บ.

087-6458575

 

 

นางสาวปทุมกาญจน์  ทรงอาจ

ศษ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

087-3556254

 

 นางสาวกิตยาพร  คัมภีระ

ศศ.บ.

089-4254545

 

 

 

นางสาวกาญจนา  ยศมา

ศษ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

088-5671857

 

 

 

นางสาวศรัญยา  ใจคำ

ศศ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

095-7645735