ทำเนียบกลุ่มสาระสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นางทักษิณา  เจริญศักดิ์

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

089-4198823

 

นางสุดารัตน์  รังเสนา

กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างานแผนงาน

087-2358641

 

นางนาตยา  นาศรีเคน

ค.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าอาคาร 7

083-3398686

 

นางกมลวรรณ  ดวงอ่อนนาม

ศศ.บ. , รป.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

081-5924613

 

นางสาวรัตนพันธ์  ศรีเคนขันธ์

ค.บ. , ศศ.ม.

064-6539799

 

 

นายประสิทธิ์  จิณโรจน์

กศ.บ.

หัวหน้าระดับ ม.1

089-2757543 , 083-6719313

 

นางอรวรรณ  สร้อยคำ

ศศ.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้าระดับ ม.4

085-1969414

  

นางสมานจิตร  นิสังกาศ

ศศ.บ. , ศศ.ม.

0083-1499422 

 

 

นางเกสรา  ประเสริฐศิลป์

ศศ.บ. , ศษ.ม.

เจ้าหน้าที่การเงิน

084-7901231 

 

นายสมศักดิ์  วรรณศิริ

กศ.บ. , ค.ม. 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

098-6200019

  

นางฐิติญารัตน์  คลังพระศรี

กศ.บ. , ศศ.ม.

083-1496422

 

นายสุทธิพันธ์  ฮามคำไพ

ค.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้างานภูมิทัศน์

080-4604397

  

นายอุดร  นามษร

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าระดับ ม.3/ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

086-2409129 

 

นายจักรศิลป์  พาไชย

ศษ.บ. , ศษ.ม.

หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

088-3053586  

  

นางปภาดา  ราชมุลตรี

ศศ.ม.

หัวหน้าอาคาร 5

083-2908159

  

นายเชญย์  จาดบุญนาค

ค.บ.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครองฯ/

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

081-9655156 

  

นางวรรณนิภา  บัญดิษฐตา

ศศ.บ.

093-4171221

 

 

 

นางสาวกุศล  สวาทพงษ์

ค.บ.

081-8737712

 

 

 

นางวริน  ภูสิม

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าอาคาร 3

064-0674340

 

นางกุลณัฏฐา  คล่องวาจา

ค.บ.

081-0551064

 

 

นางปัญญดา  วิทักษบุตร

ศศ.ม.

062-1128560 

 

 

นางสายหยุด  วันนา

กศ.บ.

082-8376789

 

 

นางนิภาพร  ศรีสุภาพ

กศ.บ. , กศ.ม.

064-0286979

 

นางสาวพูนสุข  สมดี

ศษ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าธนาคารโรงเรียน/รองหัวหน้ารัะดับ ม.6

089-4200114

นางสาวจุฑารัตน์  กฤติวัฒนพงษ์

กศ.บ. , กศ.ม.

099-7494665

นางสาวอิชยา  อโนราช

ศษ.บ.

085-0085742

นางสาวศิริพร  จันลา

ร.บ. , กศ.ม.

083-2889084

 

นางสาวปนัดดา  นันทแสน

กศ.บ.

091-7971610

 

 

นางสาวชุติพัฒน์  สมปัญญา

ศษ.บ.

081-4463623

 

 

นายธนวัฒน์  ปานงาม

ค.บ.

รองหัวหน้าระดับ ม.1

080-4739007

 

 

นางสาวนัยนา  จันทรสมัย

ศษ.บ.

064-8799955