หน้าหลัก

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ

โรงเรียนผดุงนารี

นำโดยท่านผู้อำนวยการประพันธ์  ขันโมลี

และงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมได้จัดโครงการ สวดมนต์ ทำสมาธิ 

โดยได้รับความร่วมมือจากครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 

และนักเรียนโรงเรียนผดุงนารีได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสงบ สำรวม และสวยงาม

 

 

สามารถรับชมเพิ่มเติมทาง facebook ; phadungnaree.official