ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายละเอียดเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่องรายละเอียดเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้

ไฟล์ Download

เผยแพร่แผนการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา2563

ฝ่ายปกครองและงานพัสดุโรงเรียนผดุงนารี 

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ

เอกสารแนบท้าย1

เอกสารแนบท้าย2

ประกาศผลการประมูลการขายอาหารโรงเรียนผดุงนารี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการประมูลการขายอาหารโรงเรียนผดุงนารี

ประกาศผลการประมูล

ประกาศการเสนอราคาเช่าร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนผดุงนารีประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศการเสนอราคาเช่าร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนผดุงนารี

ประกาศ

ใบสมัคร