หน้าหลัก

ประกาศผลการสอบแข่งขัน English Proficiency Test ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนผดุงนารีได้ทำการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 

บัดนี้การสอบวัดความรู้ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลสอบดังนี้