ประกาศการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2563
สวัสดีปีใหม่ 2563

หน้าหลัก

ระเบียบการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ม.1 และ ม.4

ระเบียบการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

1. ระเบียบการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนปกต

2. ระเบียบการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

3. ระเบียบการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนปกติ

4. ระเบียบการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์