หน้าหลัก

ระเบียบการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ม.1 และ ม.4

ระเบียบการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

1. ระเบียบการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนปกต

2. ระเบียบการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

3. ระเบียบการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนปกติ

4. ระเบียบการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์