หน้าหลัก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4