หน้าหลัก

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ระดับ4

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักเรียน