หน้าหลัก

เผยแพร่แผนการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา2563

ฝ่ายปกครองและงานพัสดุโรงเรียนผดุงนารี 

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ

เอกสารแนบท้าย1

เอกสารแนบท้าย2