ข้อมูลทั่วไป

เครื่องหมายโรงเรียน

 

ภาพคบเพลิง มีเปลว 5 เปลว  มีรัศมีโดยรอบ  แปลความหมาย ได้ดังนี้

                  1.     คบเพลง 5 เปลว หมายถึง ปรัชญาของโรงเรียน (ค.ม.ส.3)

                  2.     รัศมีรอบ ๆ คบเพลง หมายถึง คบเพลิง ให้ความสว่าง โชติช่วง ขจัดความมืดมนให้หมดสิ้นไป

 

 

สีประจำโรงเรียน

 

  

 “กรมท่า-ฟ้า” หมายถึง การทำตนให้เป็นคนสูงค่า มีความสุขุมเยือกเย็นและสุภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี ดังนี้

  1. เป็นผู้มีความสนในใฝ่รู้ ขยันศึกษาค้นคว้า มีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอในการศึกษาเพิ่มเติมและมีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพทุกชนิด
  2. เป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมาคารวะ เคารพเชื่อฟังบิดา มารดา  ครู อาจารย์
  3. เป็นผู้รักษาความสะอาด เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
  4. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสามัคคีธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย ประหยัดเสียสละเพื่อส่วนรวม และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

ค.ม.ส.3

                                                        ค.    คือ  ความรู้ดี
                                                        ม.    คือ  มีมารยาท

                                                        ส.3   คือ  สะอาด  สามัคคี  มีสุขภาพ