ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร


1.  นางสาวทองคำ      พรชัย            ป.ม.,ธ.บ.         ครูใหญ่ (พ.ศ.2468-2482)
 

2.  นางพนมวัลย์        แย้มบุญชู        ป.ม.                ครูใหญ่ (พ.ศ.2482-2485)

3.  นางสาวแฉล้ม       หลิมวานิช       ป.ม.                ครูใหญ่ (พ.ศ.2485-2490)

4.  นายมยุรา            ศุภสาร            ป.ม.                ครูใหญ่-ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2490-2524)

5.  นางสุมาลี            บุญยารมย์       พ.ม.,อ.บ.,M.A.  ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2524-2525)

6.  นางสาวชื่นจิต      สุวรรณปักษ์     พ.ม.,กศ.บ.       ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2524-2536)

7.  นางสาวนิทรา      สมสวัสดิ์          กศ.บ.               ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2536-2537)

8.  นางพรรณี          ขจรวิทย์           กศ.บ.               ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2537-2541)

9.  นางกุหลาบ        โพธินาม           กศ.บ.               ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2541-2544)

10. นายนิคม          งามเสน่ห์           กศ.บ.,ค.ม.        ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2544-2547)

11. นายพงษ์ศักดิ์    โสภาวัฒน์         กศ.บ.               ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2547-2549)

12. นายนิรุตต์        พลโคตร            กศ.บ.,ร.ป.ม.      ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2549-2550)

13. ดร.มีศิลป์        ชินภักดี              Ph.D.(Ed.Ad.)   ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2550-2562)

14. นายประพันธ์     ขันโมลี                                    ผู้อำนวนการคนปัจจุบัน