ทำเนียบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางจริยา  พิพิศจันทร์

ศษ.บ. , วท.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

085-0011399

 

 

นางปิยนาฎ  มาคิน

ค.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ /

หัวหน้างานโครงการ EBE /

หัวหน้างานสภานักเรียน

062-4492974

นางกุลวรรณ  สวนแก้ว

ศษ.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

087-4235458

 

 

นางณศิปภัฏญ์  ทองปาน

วท.บ. , ศษ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

082-5151951

 

 

 

 

นางรัตนา  บุญทานัง

กศ.บ. , ศษ.ม.

หัวหน้าอาคาร 2

086-0083518

 

นายชาติชาย  พุดลา

กศ.บ.

087-5577761

 

นางสุธิดา  จำปาเกตุ

กศ.บ. , กศ.ม.

094-5198642

 

นายดุสิต  วรวัฒนธรรม

กศ.บ. , ศศ.ม.

092-3241919

 

ดร.อรอนงค์  เดชโยธิน

กศ.บ. , กศ.ม. , ปร.ด

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

085-6099449 

 

นายวิระชัย  สนธิละ

ค.บ. , ศษ.ม.

หัวหน้างานยานพาหนะ

098-5658365

นางสาวรัชนียา  ศรีรักษา

ค.บ. , กศ.ม.

090-8537424

นายสุทัศน์  วีระกิตตินันทน์

ศษ.บ.

085-4652168

นางธัญภา  คณาศรี

ค.บ.

063-8910581

นางปิยกุล  จันทเขตต์

ค.บ.

086-0870791

 

 

 

นางจุไรรัตน์  ธนยั่งยืน

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย/

ห้วหน้าอาคาร 1

095-6992774 

นายสถาพร  ภูผาใจ

กศ.บ. , ศษ.ม.

087-9470360

 

 

ดร.ศิริพรรณ  ศิริบุญนาม

วท.บ. , กศ.ม. , ปร.ด.

หัวหน้างานสะเต็มศึกษา

089-6194870 

 

นางวิรัญญา  ทุมวัน

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าระดับ ม.6

081-0552454

 

นางประสพพร  อันบุรี

ค.บ. , ค.ม.

รองหัวหน้าระดับ ม.3

083-1431797 

นางสาวบัวพันธ์  ดงตะใน

วท.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

087-9172532 , 098-4799513

นางภัทรียา  ชายศรี

ค.บ.

087-9549014

 

 

นางสาวภัทรภร  ภาวะหาญ

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

093-5436322

 

นางสาววิระวรรณ  เจริญศักดิ์

กศ.บ. , กศ.ม.

089-6233326 

นายณพงศพล  เครื่องพาที

ศษ.บ. , ศษ.ม.

084-6031344

นายไตรภูมิ  ผาไธสง

วท.บ. , วท.ม.

084-3926511 

นางสาวดารวรรณ  โสภาศรี

ค.บ.

093-4658130

 

นางสาวกุลธิดา  คำทุม

วท.บ. , ศษ.ม.

รองหัวหน้าระดับ ม.4

096-0739291

นางสาวพัชรี  จันหาญ

วท.บ. , ศษ.ม.

094-2801519

 

นายพิชิตทอง  ครองพลขวา

วท.บ. , กศ.ม.

080-7801347 

นางสาวดารานิล  นิรงบุตร

วท.บ. , ศษ.ม.

064-5196144 

นายธนชัย  แสนวิชา

ค.บ.

081-7695118 

นางสาวมณฑาทิพย์  สกุลโพน

วท.บ. , ศษ.ม.

082-1181501

   

 

นายนราวิชญ์  สระศรี

ค.บ.

089-3944525

 

นายกฤษณะ  พุดหล้า

ค.บ.

087-7726072