ทำเนียบบุคลากรสุขศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายทวีพงษ์  จูศรี

ศษ.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/

หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน

087-9451954

 

นายวรเชษฐ์  พรทอง

ค.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

065-2932475

 

  

 

นางวัลลภา  พงษ์ศิริ

ศศ.บ.

 รองหัวหน้าระดับ ม.3/

หัวหน้างาน To Be Number One

083-4534530 

 

นายประยุง  ภูศรี

วท.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

090-3460504

 

นายนนท์นิมิต  ธนินธิติพงศ์

กศ.บ. , ศศ.ม. , ศษ.ม.

084-7363600

 

นายประหยัด  ชูประทีป

กศ.บ.

084-7363600

 

นายชุมพล  โภชนิกร

ค.บ.

089-5694822

 

นายวรวัฒน์  เมฆเสน

ศษ.บ.

หัวหน้างานห้องเรียนสีขาว

087-4320634 

นายหทยา  แสงดำรงรักษ์

ค.บ. , วท.บ.

086-4197826

 

นายวิชิต  โพนกองเส็ง

วท.บ.

095-6483593

 

 

 

 

 

 

 

นายวัลลภ  มาอินราช

ศษ.บ.

รองหัวหน้าระดับ ม.2

093-0503003