ทำเนียบกลุ่มสาระศิลปะ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นายธนกฤต  สุวรรณศรี

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

082-1221956 

นางสาวโอภาสี  ถารี

ค.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

084-6005182 

นายวรยุทธ  จันทมูล

กศ.บ. , ศศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

094-9012909

นางปุณิกา  เข็มพิลา

ศศ.บ. , กศ.ม.

083-4596355

นายชวยศ  วีริยินทะ

กศ.บ.

083-5997173 

นายเจริญ  อินศร

ค.บ.

087-2339849

นายสุรเนตร  รังเสนา

กศ.บ.

หัวหน้างานอาคารสถานที่

089-2220441

 

นางเพ็ฐพิสุทธิ์  ไชยมาตร

ค.บ. , ศศ.ม.

086-2248357

  

นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา

ศษ.บ. , กศ.ม.

090-2978777 

 

นางสาวชญานิตย์  ยศพล

ค.บ. , ค.ม.

086-2209997

 

นายสิทธินนท์  ทุมลา

ศป.บ.

หัวหน้างานแสง เสียง

084-9451900

นางสาวยุวากร  ไสโพธิ์

ศษ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

083-3269006

นายโชคชัย  พลชำนิ

ค.บ.

063-3808887

 

 

 

 

 

นายดนัย  ยิ้มอินทร์

ค.บ.

081-3692567