ทำเนียบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นายสกล  มาบุญธรรม

กศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

085-7495678

นายศุภฤกษ์  ทัศน์เจริญ

ค.บ. , ค.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/

หัวหน้าสาขาภาษาตะวันตก/

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

087-4264889

นายณรัฐ  จันทจร

ศศ.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าอาคาร 6 

081-0529608

 

 

นางสาวเสาวนีย์  สีหาอินทร์

ศษ.บ.

หัวหน้าสาขาภาษาตะวันออก

086-3783426

 

 

 

นางสาวลดาวรรณ  สุทธิสินธุ์

กศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าศูนย์วิชาการ

084-4181076 , 081-0558319

 

นางปนัดดา  ศรีสะอาด

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานโครงการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS

091-0604665  

นางเรไร  สุปัญบุตร

ค.บ. , กศ.ม.

ผู้จัดการศูนย์ ERIC /

หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

089-7110385 

นางดัชนี  จันทจร

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานผู้บำเพ็ญประโยชน์

082-8516212

นางสาวธนิษฐา  ชนะบุญ

ศษ.บ.

085-0024410

 

นางจิรฉัตร  เกี่ยสุวรรณศิลป์

ค.บ.

085-1741864

 

 

นางบุษราภรณ์  ชาวทอง

ค.บ.

หัวหน้าสำนักงานฝ่ายปกครอง/

รองหัวหน้าระดับ ม.4

061-6155893

 

นางสาวสิริแพรว  คงสบาย

อ.บ.

097-3089718 

 

 

นายสุเมธ  เทียงดาห์

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

087-0201892

 

นางสาววิชุตา  ไลออน

ค.บ. , ศศ.บ. , กศ.ม.

098-2872663

นางสาวสุกัญญา  ขันหนองจอก

ค.บ. , ศศ.ม.

086-4032817

นางจิตรานันท์  นนจันทร์

ค.บ.

062-2615426

นางสาวสายสมร  ทองก้านเหลือง

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานพัสดุ

081-7298657

นางสาวกุลขวัญ  โอษะคลัง

ศศ.บ.

085-9271684

 

 

นายอภิเดช  พันธ์แซง

กศ.บ.

081-0496890

 

นางสาวชนิดา  ยศพล

ศษ.บ. , ศษ.ม.

088-5831881

 

นางนิตย์รดี  สารจันทร์

ศศ.บ. , กศ.ม.

093-3982877

 

นางวิลาวัณย์ ภูสมศรี

กศ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

094-0059193

นางนภาพร  หลี่

ศศ.บ.

091-0525105

นางสาววรรณภา  พงษ์ซื่อ

ศศ.บ.

095-1699587 

นางสาวณฐมน  ธนกนกนนทณ์

ศศ.บ.

086-3724154 

นางรัตนาภรณ์  นาโม

ศศ.บ.

091-0581999

 

นางเอื้อมพร  ทัศน์เจริญ

ศศ.บ.

089-7099864

 

นางสาวสิรินันทา  สุนทรศิลป์

ศศ.บ.

นายทะเบียน ม.ต้น

080-0060667

นางสาวจันทมรี  ไปหนี้

ค.บ. , ค.ม.

088-4702923

นายชฎิล  แฝงยงค์

ค.บ.

093-3298801

นางสาวธารทิพย์  พานเพ็ชร

ค.บ.

064-3249942

นางสาวจิราพรรณ  เกษามา

ศศ.บ.

087-6458575

 

 

นางสาวปทุมกาญจน์  ทรงอาจ

ศษ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

087-3556254

 

 นางสาวกิตยาพร  คัมภีระ

ศศ.บ.

089-4254545

 

 

 

นางสาวกาญจนา  ยศมา

ศษ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

088-5671857

 

 

 

นางสาวศรัญยา  ใจคำ

ศศ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

095-7645735