ทำเนียบกลุ่มสาระการงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางเกษณีพร  เพียรธารธรรม

ศศ.บ.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

081-7081914

 

นางวัลภา  ภูมิศรี

ศศ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าสาขาวิชาการงานอาชีพ

098-9696746 

นางสาวญารุณี  ศิริกิจ

บธ.บ. / กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี

086-6354277

นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

083-7417124 

 

นายคมสันต์  ไชยบุดดี

วท.บ. , กศ.บ.

หัวหน้างานนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา

089-4595808

นายพิเชษฐ  ทัพโยธา

บธ.บ. , ค.บ. , ค.ม.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

085-9289375 

 

 

นายประยูร  ทวะชาลี

ค.บ. , รป.ม.

หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค 

085-6808516

นางนิรชร  ปรุงฆ้อง

ค.บ. , ศษ.ม.

หัวหน้าอาคารฝึกงาน

099-4681554

 

นายวิทยา  ศรีศาลา

ค.บ.

062-6858294

 

นางสาวพิมพ์วิไล  กุลศรี

ค.บ. , ศศ.ม.

090-2963376 

 

นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี

ค.บ. , กศ.ม.

089-7112612

 

นางสมพิศ  อรรคฮาตสี

กศ.บ.

099-8434636

 

นางสาวนฤมล  ศรีภู

บช.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

081-7256023

 

 

นางพรรณิภา  กมลปรีดี

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

091-0606252

  

นางอมร  เสนาลาด

ค.บ. , ศษ.ม.

เจ้าหน้าที่การเงิน

086-2465483 

นายกิตติวัฒน์  อะโน

วท.บ. , ค.ม.

หัวหน้างานเว็บไซต์

091-3674134 

 

 

 

 

  

นายเศกสรรค์  วัฒนบุตร

ค.ม.

086-2322659

 

 

 

นายธิติพล  โทแก้ว

ค.บ.

090-3502974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางภัสสรินท์  อมตะไพบูลย์

วท.บ. , วท.ม.

เจ้าหน้าที่การเงิน

081-9261857

 

 

 

 

 

นายคณพศ  ยศพล

ศษ.บ.

086-1999950