โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 

 

นางกรรณิการ์  ค่ายหนองสวง

ค.บ. แนะแนว

กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

043-725241 , 094-2614453 

 

 

นางชลาลัย  ตะวัน

วท.บ. จิตวิทยาให้คำปรึกษาและการแนะแนว

สอนแนะแนว ม.6

หัวหน้างานสารบรรณ

088-5536546

  

นางกฤตยา  ปาปะไพ

คศ.บ. , ค.ม.

หัวหน้างานห้องสมุด

สอนแนะแนว ม.1

095-6586615