โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บุคลากร คณิตศาสตร์

     

นายสุนทร  คำภักดี

ค.บ. , วท.ม.

รองหัวหน้าระดับ ม.6

085-0093479

   
   

นางณัฐญา  สาพิมาน

ค.บ. , ค.ม.

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

091-8676755

   

นายเสาร์  รัตนเพชร

ศษ.บ. , ค.ม.

รองหัวหน้าระดับ ม.5

086-4609776 

 

นางชวนพิศ  เหมพนม

ศษ.บ. , ค.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

098-2472363

นางไพวรรณ  สารารัตน์

ค.บ. , วท.ม.

หัวหน้างานสถิติ ประเมินผลและวิจัย

062-5324953

 

นายสงวนศักดิ์  โกสินันท์

ค.บ. , ศษ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

081-0577859 

 

 

นางฉวีวรรณ  เวชชัชศาสตร์

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าระดับ ม.5/

หัวหน้างานมาตรการควบคุมภายใน

089-9445628  

 

นางเสาวณิต  ทัพโยธา

ค.บ. , ศษ.ม.

หัวหน้างานสารสนเทศ

063-1544953

 

 

นางบังอร  โภชนิกร

ค.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

085-7512651

นางวิไลลักษณ์  ธนสีลังกูร

ค.บ. , กศ.ม.

089-5754443นายวัลลภ  คำแท่ง

ค.บ.

หัวหน้างานระบบจราจรและความปลอดภัย

080-0635454

นางจารุวรรณ  อักษร

ค.บ. , กศ.ม.

081-6700155

 

 

นายพรจิระ  ทองกอง

ค.บ.

รองหัวหน้าระดับ ม.4/

หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน

093-4262500

 

นางสาวนิภารัตน์  ศรีมาดี

ค.บ.

เจ้าหน้าพัสดุ

080-7859061

นางสาวชาริณี  สุวรรณแสน

ค.บ. , ค.ม.

0965470991

 

นางสาวทับทิม  ประมูลจะนัง

วท.บ. , กศ.ม.

087-8074743

 

 

 

นางสาวรสสุคนธ์  แสงแก้ว

ศษ.บ.

รองหัวหน้าระดับ ม.2

093-5246415  

 

นางสาวสภัสรดา  ภาราสิริสกุล

ศษ.บ.

082-3122206

 

นางสาวรัตติญา  ทัพสนิท

ศษ.ม.

084-6720648