หน้าหลัก

จัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มในโรงเรียนผดุงนารี ประจำปี 2563

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

ด้วยโรงเรียนผดุงนารีมีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้า เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม 

ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน 250 คน นักเรียน 3951 คน โดยให้บริการเครื่องดื่มในราคาที่เป็นธรรม

มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยมีระเบียบดังนี้

 

1. บันทึกข้อความยกเลิกประกาศเดิม

2. ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มในโรงเรียนผดุงนารี

3. ใบสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการขายน้ำ

4. ระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

 

    กำหนดการ และรายละเอียดการดำเนินการ

1. แบบฟอร์มใบสมัคร ใบเสนอราคาจำหน่ายเครื่องดื่ม ประกาศ ระเบียบ สัญญาเช่าสถานที่ ฯลฯ ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://phadungnaree.ac.th/school (เว็บไซต์โรงเรียนผดุงนารี) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563

2. ยื่นซองเสนอราคา ที่โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ห้องพัสดุ งานอำนวยการ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.

3. เปิดซองเสนอราคา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

4. ประกาศผล ผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://phadungnaree.ac.th/school