ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ระดับ4

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4