โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th
นางสาวทองคำ พรชัย
นางสาวทองคำ พรชัย

ครูใหญ่ (พ.ศ.2468-2482)

นางพนมวัลย์ แย้มบุญชู
นางพนมวัลย์ แย้มบุญชู

ครูใหญ่ (พ.ศ.2482-2485)

นางสาวแฉล้ม หลิมวานิช
นางสาวแฉล้ม หลิมวานิช

ครูใหญ่ (พ.ศ.2485-2490)

นางมยุรา ศุภสาร
นางมยุรา ศุภสาร

ครูใหญ่-ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2490-2524)

นางสุมาลี บุญยารมย์
นางสุมาลี บุญยารมย์

ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2524-2525)

นางสาวชื่นจิต สุวรรณปักษ์
นางสาวชื่นจิต สุวรรณปักษ์

ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2524-2536)

 นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์
นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2536-2537)

นางพรรณี ขจรวิทย์
นางพรรณี ขจรวิทย์

ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2537-2541)

นางกุหลาบ โพธินาม
นางกุหลาบ โพธินาม

ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2541-2544)

นายนิคม งามเสน่ห์
นายนิคม งามเสน่ห์

ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2544-2547)

นายพงษ์ศักดิ์ โสภาวัฒน์
นายพงษ์ศักดิ์ โสภาวัฒน์

ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2547-2549)

นายนิรุตต์ พลโคตร
นายนิรุตต์ พลโคตร

ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2549-2550)

ดร.มีศิลป์ ชินภักดี
ดร.มีศิลป์ ชินภักดี

ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2550-2562)