โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 phadungnaree.school@gmail.com

ปฏิทินรับนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี ปีการศึกษา 2563  ปรับตามมติครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04256/ว1391 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 ที่จบโรงเรียนเดิม เรียนต่อโรงเรียนเดิม ในปีการศึกษา 2563 (ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว) ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนต่อ การสอบจัดห้องเรียน

Hot

โรงเรียนผดุงนารีเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 หากนักเรียนมีความจำเป็นที่ต้องติดต่อกับทางโรงเรียน ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น สวมใส่หน้ากากอนามัย และเข้ารับการคัดกรอง COVID-19 ณ จุดคัดกรองของโรงเรียน