โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บุคลากร สุขศึกษาและพละศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   

นายทวีพงษ์  จูศรี  

ศษ.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/

หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน

087-9451954

 

 

 

   
 

  

นายวรเชษฐ์  พรทอง

ค.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

065-2932475

 

 

 

 

นางวัลลภา  พงษ์ศิริ

ศศ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้างาน To Be Number One

083-4534530 

 

 

นายวรวัฒน์  เมฆเสน

ศษ.บ.

หัวหน้างานห้องเรียนสีขาว

087-4320634   

 

นายชุมพล  โภชนิกร

ค.บ.

089-569482

   

 

 


นายวัลลภ  มาอินราช

ศษ.บ.

รองหัวหน้าระดับ ม.2

093-05030

 

 

นายหทยา  แสงดำรงรักษ์

ค.บ. , วท.บ.

086-4197826 

นายวิชิต  โพนกองเส็ง

วท.บ.

095-6483593