โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บุคลากร คณิตศาสตร์

     

นายสุนทร  คำภักดี

ค.บ. , วท.ม.

รองหัวหน้าระดับ ม.6

085-0093479

   
   

 นางอัญชลี โมฆรัตน์

กศ.บ.   กศ.ม.

087-4272324

 

นางสาวรสสุคนธ์  แสงแก้ว

ศษ.บ.  กศ.ม.

093-5246415 

 

 

 

 

นายเสาร์  รัตนเพชร

ศษ.บ. , ค.ม.

086-4609776 


นางไพวรรณ  สารารัตน์

ค.บ. , วท.ม.

062-5324953

นายสงวนศักดิ์  โกสินันท์

ค.บ. , ศษ.ม.

081-0577859 

 

นางฉวีวรรณ  เวชชัชศาสตร์

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าระดับ ม.5/

หัวหน้างานมาตรการควบคุมภายใน

089-9445628  


นางเสาวณิต  ทัพโยธา

ค.บ. , ศษ.ม.

หัวหน้างานสารสนเทศ

063-1544953

 


นางบังอร  โภชนิกร

ค.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

085-7512651

นางวิไลลักษณ์  ธนสีลังกูร

ค.บ. , กศ.ม.

089-5754443

 

นางณัฐญา  สาพิมาน

ค.บ. , ค.ม.

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

091-8676755

นางจารุวรรณ  อักษร

ค.บ. , กศ.ม.

081-6700155

 

 

นายพรจิระ  ทองกอง

ค.บ.

รองหัวหน้าระดับ ม.4/

หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน

093-4262500

นางสาวทับทิม  ประมูลจะนัง

วท.บ. , กศ.ม.

087-8074743

นางสาวชาริณี  สุวรรณแสน

ค.บ. , ค.ม.

0965470991

นางสาวสภัสรดา  ภาราสิริสกุล

ศษ.บ.

082-3122206

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรัตติญา  ทัพสนิท

ศษ.ม.

084-6720648

นางสาวนิภารัตน์  ศรีมาดี

ค.บ.

เจ้าหน้าพัสดุ

080-7859061

 

นางสาวยุพาพร  พุดบุรี

กศ.บ.

092-9835482

 

นางนงลักษณ์  โพธิ์ศรี
ค.บ.  ศษ.ม.

091-0644556

 

นายธงชัย  จันทร์ปัญญา

กศ.บ.  วท.ม. ศษ.ม. ค.ด

082-8445669