โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

นางวิรัญญา  ทุมวัน

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

081-0552454

 
 

นายสถาพร  ภูผาใจ

กศ.บ. , ศษ.ม.

087-9470360

   

นางพรรณิภา  กมลปรีดี

ค.บ. , กศ.ม.

091-0606252

 

 

 

นางจุไรรัตน์  ธนยั่งยืน

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย/

ห้วหน้าอาคาร 1

095-6992774 

นายชาติชาย  พุดลา

กศ.บ.

087-5577761

 

นายดุสิต  วรวัฒนธรรม

กศ.บ. , ศศ.ม.

092-3241919

 

 

นางกุลวรรณ  สวนแก้ว

ศษ.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

087-4235458


 

นางประสพพร  อันบุรี

ค.บ. , ค.ม.

083-1431797


 

 

 

นางปิยนาฎ  มาคิน

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานโครงการ EBE /

หัวหน้างานสภานักเรียน

062-4492974

 

 

นางสาวรัชนียา  ศรีรักษา

ค.บ. , กศ.ม.

090-8537424

 

นางปิยกุล  จันทเขตต์

ค.บ.

086-0870791

นางธัญภา  คณาศรี

ค.บ.

063-8910581

 

 

 

 

นางสาวภัทรภร  ภาวะหาญ

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

093-5436322

 

 

นางณศิปภัฏญ์  ทองปาน

วท.บ. , ศษ.ม.

082-5151951

 

 

ดร.ศิริพรรณ  ศิริบุญนาม

วท.บ. , กศ.ม. , ปร.ด.

หัวหน้างานสะเต็มศึกษา

089-6194870 

 

นางสาวบัวพันธ์  ดงตะใน

วท.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

087-9172532 , 098-4799513

 

 

นางสาวกุลธิดา  คำทุม

วท.บ. , ศษ.ม.

รองหัวหน้าระดับ ม.4

096-0739291

 

นางสาวดารวรรณ  โสภาศรี

ค.บ.

093-4658130

 

 

 

 

นางสาวดารานิล  นิรงบุตร

วท.บ. , ศษ.ม.

064-5196144 

 

นายธนชัย  แสนวิชา

ค.บ.

081-7695118 

 

 

 

 

นายพิชิตทอง  ครองพลขวา

วท.บ. , กศ.ม.

080-7801347 

 

นายนราวิชญ์  สระศรี

ค.บ.

089-3944525

 

 

 

นายกฤษณะ  พุดหล้า

ค.บ.

087-7726072

 

 

นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

083-7417124 

นายคมสันต์  ไชยบุดดี

วท.บ. , กศ.บ.

หัวหน้างานนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา

089-4595808

 

นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี

ค.บ. , กศ.ม.

089-7112612

 

 

 

นายกิตติวัฒน์  อะโน

วท.บ. , ค.ม.

หัวหน้างานเว็บไซต์

091-3674134 

 

 

 

นายธิติพล  โทแก้ว

ค.บ.

090-3502974