โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนผดุงนารี
      โรงเรียนผดุงนารี เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีคุณภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักหวงแหนความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน และมาตรฐานสากล
 
พันธกิจของโรงเรียนผดุงนารี
      1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโดยยึดหลักคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ใช้มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีแผนและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 4 ต้อง 2 ไม่ อย่างเป็นรูปธรรม สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ระดับมาตรฐานสากล
      2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่นำไปสู้การพัฒนาความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพครูเทียบเคียงระดับอาเซียนและระดับมาตรฐานสากล ประสานความร่วมมือเพื่อสร้างสัมพันธ์กับชุมชน และสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
      3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกด้าน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ร่วมระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา ร่วมมืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ให้บริการชุมชนรอบด้าน
      4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “มารยาทดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย มีน้ำใจ รักสามัคคี”
      5. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารและการจัดการ และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายหลักคือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและการเลือกใช้ข้อมูลข่าว ส่งสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ รวมทั้งอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
      6. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับให้สูงขึ้น และการบริหารและจัดการศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานตามภารกิจการกระจายอำนาจ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และสัมพันธภาพอันดีในการปฏิบัติงาน
      7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
 
เป้าประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียนผดุงนารี
      1. นักเรียนเป็นผู้มีพฤติกรรมด้านจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครอบคลุมคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด และอบายมุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 4 ต้อง 2 ไม่ อย่างเป็นรูปธรรม สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานสากล
      2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอนตามกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการแก้ปัญหา อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างพัฒนา และใช้สื่อนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และผ่านการประเมินดำรงและ/หรือการมีและเลื่อนวิทยฐานะ
      3.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาในทุกด้าน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ร่วมระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น แล้วให้บริการชุมชนรอบด้าน และโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีข้อมูลอย่างพอเพียง ถูกต้อง คล่องตัว ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด การปฏิบัติ และการประเมินผล 
      4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “มารยาทดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย มีน้ำใจ รักสามัคคี”  
      5. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาและส่งเสริ ม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  ชุมชนให้การยอมรับ  ศรัทธา เชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีจิตสำนึกที่ดีต่อความเป็นไทยและท้องถิ่น  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นคนดีของสังคมโลก  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานตามภารกิจการกระจายอำนาจ สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม และสัมพันธภาพอันดีในการปฏิบัติงาน