โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 phadungnaree.school@gmail.com

ปรัชญา/คติพจน์

ค.ม.ส.3

ค.    คือ  ความรู้ดี

ม.    คือ  มีมารยาท

ส.3   คือ  สะอาด  สามัคคี  มีสุขภาพ