โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th
นายพีรนนท์  เหล่าสมบัติ
นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี

085-6933448

นายภักดี  เอื้อราษฎร์
นายภักดี เอื้อราษฎร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

098-6898084

นายปรีชา  จันทรเสนา
นายปรีชา จันทรเสนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

088-5615520

นางสาวพรนภา บุราณรมย์
นางสาวพรนภา บุราณรมย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

089-8403804

นายศิริพงษ์ ศาลาผาย
นายศิริพงษ์ ศาลาผาย

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ