โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

 

 

นางสาวพิมพ์วิไล  กุลศรี

ค.บ. , ศศ.ม.

090-2963376 

 

นางวัลภา  ภูมิศรี

ศศ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าสาขาวิชาการงานอาชีพ

098-9696746 

นางเกษณีพร  เพียรธารธรรม

ศศ.บ.

081-7081914

 


นายประยูร  ทวะชาลี

ค.บ. , รป.ม.

085-6808516

นายเศกสรรค์  วัฒนบุตร

ค.ม.

086-2322659

 

นายพิเชษฐ  ทัพโยธา

บธ.บ. , ค.บ. , ค.ม.

085-9289375

นางสาวนฤมล  ศรีภู

บช.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

081-7256023

นางอมร  เสนาลาด

ค.บ. , ศษ.ม.

เจ้าหน้าที่การเงิน

086-2465483

 

 

 

 

 

 นางเสาวภา พลเสนา

กศ.บ.

087-8673877

 

 

 นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา

วท.บ.

095-6631514

 

 นายอิมรินทร์  ศรีดาพรหม

ค.บ.

064-5344050