โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 


ดร.จิตตรา  พิกุลทอง

ค.บ. , ค.ม. , ปร.ด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

082-8383982

   
   

นางสาวปทิตตา  อุทัยดา

กศ.บ.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

084-3912509 

 

   

นางไกรศรี  โพธิ์สิงห์

ศศ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

080-3511414 

 

 

 

นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพิมพ์สอ

ค.บ.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

097-2958725

 

 

 

 นางสุวนีย์  ถึงดี

ค.บ.

หัวหน้างานบุคลากร

084-9347269

 

 

 

 


 
นางนงเยาว์  เรืองศรีมั่น

กศ.บ.

095-1689166

 

 

นางรัตนาภา  เรืองวิเศษ

ค.บ. , กศ.ม.

084-7907734

 

นางกฤษณา  เสนาวงษ์

ค.บ. , ศศ.ม.

089-5763801

นางนิชนันท์  ไชยรัตน์

ค.บ.

065-5265442

 

 

นางวราลี  นิลนนท์

กศ.บ. , ศศ.ม.

099-8048505

 

 

นางปุญกานต์  คำทอง

ค.บ. , ศษ.ม.

086-2337584

นางสาวนงลักษณ์  วิเศษศรี

ค.บ.

0935196905

 

นางสีญวน  แฝงสาเคน

ค.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

091-8679729

 

 

 

นางสุภาพร  จำปามูล

ศศ.บ.

หัวหน้างานสวัสดิการ

ประกันอุบัติเหตุ

098-9294263

 

 

นางสาวสุภัทรา  ทะบันแดน

ศศ.บ.

นายทะเบียน ม.ปลาย

083-3381119 

 

 

นางอาทิตยา  ทาขุลี

ค.บ.

เจ้าหน้าที่เรียนรวม

081-8735755

 

 

 

 

นางสาวเพ็ญพักตร์  ทดลา

ศศ.บ. , ค.ม.

095-1689166