โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บุคลากร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 บุคลากร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

 

นางวริน  ภูสิม

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

064-0674340

 

 

นางสุดารัตน์  รังเสนา

กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

087-2358641

 

 

นางฐิติญารัตน์  คลังพระศรี

กศ.บ. , ศศ.ม.

083-1496422

 

 

นางกมลวรรณ  ดวงอ่อนนาม

ศศ.บ. , รป.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

081-5924613

 

 

นางนาตยา  นาศรีเคน

ค.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

083-3398686

 

 

นายประสิทธิ์  จิณโรจน์

กศ.บ.

หัวหน้าระดับ ม.1

089-2757543 , 083-6719313

 

นางสายหยุด  วันนา

กศ.บ.

082-8376789

 

 

 

นายอุดร  นามษร

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าระดับ ม.3/ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

086-2409129 


 

 

นางเกสรา  ประเสริฐศิลป์

ศศ.บ. , ศษ.ม.

เจ้าหน้าที่การเงิน

084-7901231 

นางวรรณนิภา  บัญดิษฐตา

ศศ.บ.

093-4171221

 

 

 

 

นางสาวกุศล  สวาทพงษ์

ค.บ.

081-8737712

 

  

 

นายสุทธิพันธ์  ฮามคำไพ

ค.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้างานภูมิทัศน์

080-4604397

 

นางนิภาพร  ศรีสุภาพ

กศ.บ. , กศ.ม.

064-0286979

 

 

นางปัญญดา  วิทักษบุตร

ศศ.ม.

062-1128560 

 

 

นางสาวจุฑารัตน์  กฤติวัฒนพงษ์

กศ.บ. , กศ.ม.

099-7494665

นางสาวอิชยา  อโนราช

ศษ.บ.

085-0085742

 

 

 

 

นางสาวพูนสุข  สมดี

ศษ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าธนาคารโรงเรียน/รองหัวหน้ารัะดับ ม.6

089-4200114

  

 

 

 

 

นางสาวปนัดดา  นันทแสน

กศ.บ.

091-7971610

 

 

นางสาวศิริพร  จันลา

ร.บ. , กศ.ม.

083-2889084

นางสาวนัยนา  จันทรสมัย

ศษ.บ.

064-8799955

 

 

 

นายธนวัฒน์  ปานงาม

ค.บ.

รองหัวหน้าระดับ ม.1

080-4739007