โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บุคลากร ภาษาต่างประเทศ

   

นายสุเมธ  เทียงดาห์

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

087-0201892

 

   
 

 

นายศุภฤกษ์  ทัศน์เจริญ

ค.บ. , ค.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/

หัวหน้าสาขาภาษาตะวันตก/

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

087-4264889

 

 


นางดัชนี  จันทจร

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานผู้บำเพ็ญประโยชน์

082-8516212

 

 นางสาวปทุมกาญจน์  ทรงอาจ

ศษ.บ.  ค.ม.

หัวหน้าสาขาภาษาตะวันออก

087-3556254

 

 


นางปนัดดา  ศรีสะอาด

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานโครงการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS

091-0604665  


นายณรัฐ  จันทจร

ศศ.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าอาคาร 6 

081-0529608

นางบุษราภรณ์  ชาวทอง

ค.บ.

หัวหน้าสำนักงานฝ่ายแผน

061-6155893

นางสาววิชุตา  ไลออน

ค.บ. , ศศ.บ. , กศ.ม.

098-2872663

นางสาวสายสมร  ทองก้านเหลือง

ศศ.บ. , กศ.ม.

081-7298657 

นางสาวสุกัญญา  ขันหนองจอก

ค.บ. , ศศ.ม.

086-4032817

นางสาวธนิษฐา  ชนะบุญ

ศษ.บ.

085-0024410

นางเอื้อมพร  ทัศน์เจริญ

ศศ.บ.

089-7099864 

นางจิรฉัตร  เกี่ยสุวรรณศิลป์

ค.บ.

085-1741864


นายอภิเดช  พันธ์แซง

กศ.บ.

081-0496890

นางสาวสิริแพรว  คงสบาย

อ.บ.

097-3089718

 

นางนภาพร  หลี่

ศศ.บ.

091-0525105

 


นางสาวจันทมรี  ไปหนี้

ค.บ. , ค.ม.

088-4702923

 

นางจิตรานันท์  นนจันทร์

ค.บ.

062-2615426

 

 

นางสาวกุลขวัญ  โอษะคลัง

ศศ.บ.

085-9271684

นางเสาวนีย์  ศรีเศรษฐา

ศษ.บ.

086-3783426

 

นางสาวณฐมน  ธนกนกนนทณ์

ศศ.บ.

086-3724154 

นางสาววรรณภา  พงษ์ซื่อ

ศศ.บ.

095-1699587 

นางรัตนาภรณ์  นาโม

ศศ.บ.

091-0581999

นางสาวสิรินันทา  สุนทรศิลป์

ศศ.บ.

080-0060667

นางสาวธารทิพย์  พานเพ็ชร

ค.บ.

064-3249942


นางสาวจิราพรรณ  เกษามา

ศศ.บ.

087-6458575

 นางสาวกิตยาพร  คัมภีระ

ศศ.บ.

089-4254545

 

นางสาวกาญจนา  ยศมา

ศษ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

088-5671857

 

นางสาวศรัญยา  ใจคำ

ศศ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

095-7645735 

 

 นางสาวชุติมา สอนเสนา

ศศ.บ.  กศ.ม.

081-5922921

 

 นายเทพเทวัญ  ดวงดี

กศ.บ.

096-6525614

 

 นางปิยฉัตร แสงอินทร์

ศศ.ม.  กศ.ม.

083-3321006

 

 นางสาวลัดาวัลย์  ขันขวา

ค.บ.

081-7519781