โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บุคลากร ศิลปะ

   

นายดนัย  ยิ้มอินทร์

ค.บ.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

081-3692567

   

 

นางเพ็ฐพิสุทธิ์  ไชยมาตร

ค.บ. , ศศ.ม.

086-2248357

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายวรยุทธ  จันทมูล

กศ.บ. , ศศ.ม.

094-9012909

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายสุรเนตร  รังเสนา

กศ.บ.

หัวหน้างานอาคารสถานที่

089-2220441

นายชวยศ  วีริยินทะ

กศ.บ.

083-5997173 

นายเจริญ  อินศร

ค.บ.

087-2339849

นายธนกฤต  สุวรรณศรี

ค.บ. , กศ.ม.

082-1221956 


นางสาวโอภาสี  ถารี

ค.บ.

084-6005182 

นางสาวยุวากร  ไสโพธิ์

ศษ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

083-3269006

 

 

นางสาวชญานิตย์  ยศพล

ค.บ. , ค.ม.

086-2209997

  

 

นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา

ศษ.บ. , กศ.ม.

090-2978777 

 

นายโชคชัย  พลชำนิ

ค.บ.

063-3808887

 

นายสิทธินนท์  ทุมลา

ศป.บ.

หัวหน้างานแสง เสียง

092-9152516