โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 

 

 

 

 

 นางทิพย์ประสงค์ มณฑา
ค.บ.
หัวหน้างานแนะแนว
093-3733249

 

 

นางทักษิณา  เจริญศักดิ์
ศศ.บ. กศ.ม.
094-2917145

 

 

 

 

 

 

นางสาวมานิกา  วังคะวิง

วท.บ. 
099-7911597

 

 

 

  

นางกฤตยา  ปาปะไพ

คศ.บ. , ค.ม.

หัวหน้างานห้องสมุด

สอนแนะแนว ม.1

095-6586615