โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนผดุงนารี
     มารยาทดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย มีน้ำใจ รักสามัคคี


 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนผดุงนารี
    มุ่งเน้นคุณธรรม วิชาการนำสมัย ใส่ใจชุมชน