โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

 จำนวนนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนผดุงนารี


 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
 มัธยมศึกษาปีที่ 1      
 มัธยมศึกษาปีที่ 2      
 มัธยมศึกษาปีที่ 3      
 มัธยมศึกษาปีที่ 4      
 มัธยมศึกษาปีที่ 5      
 มัธยมศึกษาปีที่ 6      
 รวม