โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

แนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4

1. กำหนดการสอบและตารางสอบ
2. แผนผังโรงเรียน (จุดรับส่ง จุดคัดกรอง จุดพักคอย อาคารสอบ)
3. ผังที่นั่งสอบ
อนึ่ง ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งผู้เข้าสอบ ณ จุดรับส่ง (ตามที่กำหนดในประกาศรายชื่อ)
ให้จอดรถและพักคอย ณ สนามที่ว่าอำเภอ
และโรงเรียนไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสอบ