โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019