โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 phadungnaree.school@gmail.com

ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินรับนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี ปีการศึกษา 2563  ปรับตามมติครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04256/ว1391 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563