โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่องการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ประจำปีการศึกษา2566

 

ด้วยโรงเรียนผดุงนารีมีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อรับประกันอุบัติเหตุ

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผดุงนารี สำหรัปีการศึกษา2566 ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ

 

Page 3 of 8