โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th
new
ให้นักเรียนที่สอบแข่งขันได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามรายละเอียดท้ายประกาศเอกสารที่ต้องใช้และค่าใช้จ่ายดังรายละเอียดในภาพที่แนบมาพร้อมนี้
new
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้าสอบจัดชั้นเรียน
ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โรงเรียนผดุงนารี ได้กำหนดระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีการสอบคัดเลือกและคะแนนสอบ O-NET เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี เรื่องรายละเอียดเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้

ฝ่ายปกครองและงานพัสดุโรงเรียนผดุงนารี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้าย

Page 2 of 3