โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ขอให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

ม. 1 อ 21101 , อ 21203
ม. 2 อ 22101 , อ 22203
ม. 3 อ 23101 , อ 23203
ม. 4 อ 31101
ม. 5 อ 32101
ม. 6 อ 33101

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งผู้ปกครอง และนักเรียนผู้เข้าสอบเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนผดุงนารี ปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือก ดังนี้

ปฏิทินรับนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี ปีการศึกษา 2563  ปรับตามมติครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04256/ว1391 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

Page 3 of 4